Δευτέρα, Νοέμβριος 18

Η διαιτησία παραμένει στις Ενώσεις…

0

Η «Δίκη» αποκαλύπτει απόσπασμα του 84 σέλιδου κανονισμού που καταδεικνύει ότι οι διαιτητές παραμένουν στις Ενώσεις και δεν εντάσσονται στους συνδέσμους τους, όπως προφορικά υποσχέθηκε ο Πορτογάλος αρχιδιαιτητής γιατί ο Β.Μ.Περέιρα υπόσχονταν στην ΟΔΠΕ αποκοπή του ομφάλιου λώρου διαιτητών-παραγόντων αλλά τελικά άφησε άθικτο τον νέο κανονισμό διαιτησίας στο κρίσιμο άρθρο 80!

Ιδού:

ΑΡΘΡΟ 80: Ειδικές διατάξεις

1. Με ειδική εγκύκλιο που εκδίδεται από την ΕΠΟ, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την καθημερινή λειτουργία του Τμήματος διαιτησίας.

2.Οι διαιτητές όλων των κατηγοριών εγγράφονται, υποχρεωτικά, στη δύναμη της ΕΠΣ της περιοχής στην οποία βρίσκεται αποδεδειγμένα η μόνιμη κατοικία τους. Εξαιρούνται οι διαιτητές που έχουν μόνιμη κατοικία στην Περιφέρεια Αττικής. Κάθε αλλαγή κατοικίας δηλώνεται υποχρεωτικά στην ΚΕΔ και την Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης Περιφερειακών Σωματείων (ΕΠΣ) στην οποία ανήκει ο διαιτητής, επί ποινή διαγραφής από τους πίνακες.

3. Οι ΕΠΣ δικαιούνται να παρακρατούν ποσοστό από διαιτητές, βοηθούς διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας αποκλειστικά για την κάλυψη μέρους των εξόδων για προγράμματα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (σχολές διαιτησίας, επιμορφωτικές συγκεντρώσεις, σεμινάρια κ.λ.π.), ως ακολούθως: α. Διεθνείς αγώνες: Είκοσι τοις εκατό (20%), από την αμοιβή, την μετακίνηση και την ημεραργία, β. Αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών: δεκαπέντε τοις εκατό (15%) από την αμοιβή και την ημεραργία, γ. Αγώνες Γ’ Εθνικής κατηγορίας και πρωταθλημάτων ευθύνης των ΕΠΣ: Δέκα τοις εκατό (10%) από την αμοιβή και την ημεραργία. Η παρακράτηση θα αποδεικνύεται από την ΕΠΣ.

4. Για την μετεγγραφή διαιτητών ή βοηθών διαιτητών ή μελών τοπικής Επιτροπής Διαιτησίας ή τοπικών διευθυντών Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Διαιτησίας από τα μητρώα μιας ΕΔ/ΕΠΣ στα μητρώα άλλης ΕΔ/ΕΠΣ απαιτείται η συμφωνία των δύο ΕΠΣ και, επίσης, να συντρέχουν ιδιαίτεροι και επαρκώς αποδεδειγμένοι λόγοι (αλλαγή τόπου μόνιμης κατοικίας, αλλαγή τόπου εργασίας, αλλαγή τόπου κατοικίας λόγω σπουδών, λόγω στράτευσης, λόγω μετάθεσης για δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα κ.λπ.). Σε περίπτωση διαφωνίας των ΕΠΣ το θέμα επιλύεται από την ΕΠΟ μετά από εισήγηση της ΚΕΔ/ΕΠΟ».

Comments are closed.